29. June 2017

Sure 43

< Sure 42: Eš-Šura

> Sure 44: Ed-Duhan

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. Ha Mim.

2. Tako Mi Knjige jasne,

3. Mi je objavljujemo kao Kur’an, na arapskom jeziku, da biste razumjeli,

4. a on je u Glavnoj Knjizi, u Nas, cijenjen i pun mudrosti.

5. Zar da odustanemo da vas opominjemo zato što svaku mjeru zla prelazite?

6. A koliko smo Mi prijašnjim narodima vjerovjesnika poslali

7. i nijedan im vjerovjesnik nije došao, a da mu se nisu narugali!

8. Zato smo uništavali one koji su od ovih moćniji bili, a ranije su isticane vijesti o narodima drevnim.

9. A ako ih upitaš ko je stvorio nebesa i Zemlju, oni će, sigurno, reći: “Stvorio ih je Allah!” – Da, Silni i Sveznajući,

10. Onaj koji vam je Zemlju kolijevkom učinio i po njoj vam prolaze stvorio, stignete kuda naumite;

11. Onaj koji s neba s mjerom spušta vodu, pomoću koje u život vraćamo mrtve predjele – tako ćete i vi biti oživljeni;

12. Onaj koji stvara stvorenja svake vrste i daje vam lađe i kamile da putujete,

13. da se leđima njihovim služite i da se, kad na njima jahali budete, blagodati Gospodara svoga sjetite i da reknete: “Hvaljen neka je Onaj koji je dao da nam one služe, mi to sami ne bismo mogli postići,

14. i mi ćemo se, sigurno, Gospodaru svome vratiti!”

15. A oni Njemu od robova Njegovih pripisuju dijete. Čovjek je, zaista, očiti nezahvalnik.

16. Zar da između onih koje On stvara uzima Sebi kćeri, a vas da daruje sinovima? –

17. a kad nekog od njih obraduju viješću da mu se rodila ona koju pripisuje Milostivom, lice mu se pomrači i postaje potišten.

18. Zar one koje u ukrasima rastu i koje su u prepirci bespomoćne?

19. Oni meleke, koji su robovi Milostivoga, ženama nazivaju. Zar su oni prisustvovali stvaranju njihovu? – Njihova tvrđenja biće zapisana i oni će odgovarati!

20. “Da Milostivi hoće” – govore oni -“mi im se ne bismo klanjali.” Oni o tome ništa ne znaju, oni samo lažu.

21. Zar smo im prije Kur’ana dali Knjigu pa se nje pridržavaju?

22. Oni čak govore: “Mi smo zatekli pretke naše kako ispovijedaju vjeru i prateći ih u stopu mi smo na Pravom putu.”

23. I eto tako, prije tebe, Mi ni u jedan grad nismo poslanika poslali, a da oni koji su raskošnim životom živjeli nisu govorili: “Zatekli smo pretke naše kako ispovijedaju vjeru i mi ih slijedimo u stopu.”

24. “Zar i onda” – govorio bi on – “kad vam ja donosim bolju od one koju ste od predaka vaših upamtili?” A oni bi odgovarali: “Ne vjerujemo mi u ono što je po vama poslano!”

25. I Mi smo ih kažnjavali, pa vidi kako su skončali oni koji su poslanike u laž ugonili.

26. A kad Ibrahim reče ocu svome i narodu svome: “Nemam ja ništa s onima kojima se vi klanjate,

27. ja se klanjam samo Onome koji me je stvorio, jer će mi On, doista, na Pravi put ukazati”-

28. On učini riječi Tevhida trajnim za potomstvo svoje, da bi se dozvali.

29. A ja sam dopustio ovima, a i precima njihovim da uživaju sve dok im nije došla Istina i Poslanik očevidni.

30. A sada, kada im Istina dolazi, oni govore: “Ovo je vradžbina, i mi u nju nikako ne vjerujemo!”

31. I još kažu: “Trebalo je da ovaj Kur’an bude objavljen kakvom uglednom čovjeku iz jednog od ova dva grada!”

32. Zar oni da raspolažu milošću Gospodara tvoga? Mi im dajemo sve što im je potrebno za život na ovome svijetu i Mi jedne nad drugima uzdižemo po nekoliko stepeni da bi jedni druge služili. – A milost Gospodara tvoga bolja je od onoga što oni gomilaju.

33. A da neće svi ljudi postati nevjernici, Mi bismo krovove kuća onih koji ne vjeruju u Milostivog od srebra učinili, a i stepenice uz koje se penju,

34. i vrata kuća njihovih i divane na kojima se odmaraju,

35. i ukrase od zlata bismo im dali, jer sve je to samo uživanje u životu na ovome svijetu, a onaj svijet u Gospodara tvoga biće za one koji budu Njegova naređenja izvršavali, a Njegovih zabrana se klonili.

36. Onome ko se bude slijepim pravio da ne bi Milostivog veličao, Mi ćemo šejtana natovariti, pa će mu on nerazdvojni drug postati;

37. oni će ih od Pravoga puta odvraćati, a ljudi će misliti da su na Pravome putu.

38. I kada koji dođe pred Nas, reći će: “Kamo sreće da je između mene i tebe bila tolika razdaljina kolika je između istoka i zapada! Kako si ti bio zao drug!”

39. Toga dana vam neće biti od koristi to što ćete u muci zajedno biti, kad je jasno da ste druge Allahu ravnim smatrali.

40. Zar ti da dozoveš gluhe i uputiš slijepe i one koji su u očitoj zabludi?!

41. Ako bismo ti dušu uzeli, njih bismo, sigurno, kaznili,

42. ili, kad bismo ti htjeli pokazati ono čime im prijetimo – pa Mi njih možemo svakom kaznom kazniti.

43. Zato se drži onoga što ti se objavljuje, jer ti si, uistinu, na Pravome putu.

44. Kur’an je, zaista, čast tebi i narodu tvome; odgovaraćete vi.

45. Pogledaj u odredbama objavljenim poslanicima Našim, koje smo prije tebe slali, da li smo naredili da se, mimo Milostivog, klanjaju božanstvima nekakvim.

46. Još davno Mi smo poslali Musaa sa znamenjima Našim faraonu i glavešinama njegovim, i on je rekao: “Ja sam, doista, Gospodara svjetova poslanik!”

47. I pošto im je donio znamenja Naša, oni su ih, odjednom, počeli ismijavati.

48. I Mi smo im dokaze pokazivali, sve jedan veći od drugog, i na muke smo ih stavljali ne bi li se dozvali.

49. “O ti čarobnjače!” – govorili su oni – “zamoli Gospodara svoga, u naše ime, na temelju tebi datog obećanja, mi ćemo, sigurno, Pravim putem poći!”

50. A čim bismo ih nevolje oslobodili, začas bi obavezu prekršili.

51. I faraon obznani narodu svome: “O narode moj,” – reče on – “zar meni ne pripada carstvo u Misiru i ovi rukavci rijeke koji ispred mene teku, shvaćate li?

52. I zar nisam ja bolji od ovog bijednika koji jedva umije govoriti?

53. Zašto mu nisu stavljene narukvice od zlata ili zašto zajedno sa njim nisu došli meleki?”

54. I on zavede narod svoj, pa mu se pokori; oni su, doista, bili narod grješni.

55. A kad izazvaše Naš gnjev, Mi ih kaznismo i sve ih potopismo,

56. i učinismo ih primjerom i poukom narodima kasnijim.

57. A kad je narodu tvome kao primjer naveden sin Merjemin, odjednom su oni, zbog toga, zagalamili

58. i rekli: “Da li su bolji naši kumiri ili on?” A naveli su ti ga kao primjer samo zato da bi spor izazvali, jer su oni narod svađalački.

59. On je bio samo rob koga smo Mi poslanstvom nagradili i primjerom za pouku sinovima Israilovim učinili,

60. a da hoćemo, mogli bismo neke od vas u meleke pretvoriti da vas oni na Zemlji naslijede;

61. i Kur’an je predznak Smaka svijeta, zato nikako ne sumnjajte u nj i slijedite uputstvo Moje, to je Pravi put,

62. i neka vas šejtan nikako ne odvrati, ta on vam je, doista, neprijatelj otvoreni.

63. A kad je Isa očita znamenja donio, on je rekao: “Donosim vam mudrost i dolazim da vam objasnim ono oko čega se razilazite. Zato se Allaha bojte i Meni se pokoravajte,

64. Allah je moj i vaš Gospodar, pa se Njemu klanjajte, to je Pravi put!”

65. Ali su se stranke između sebe podvojile, pa neka iskuse nesnosnu patnju na Dan bolni oni koji o Njemu krivo govore!

66. Zar ovi čekaju da im Smak svijeta iznenada dođe, a oni bezbrižni?

67. Tog Dana će oni koji su jedni drugima bili prijatelji postati neprijatelji, samo to neće biti oni koji su se Allaha bojali i grijeha klonili:

68. “O robovi Moji, za vas danas straha neće biti, niti ćete i za čim tugovati;

69. oni koji su u ajete Naše vjerovali i poslušni bili –

70. uđite u Džennet, vi i žene vaše, radosni!”

71. Oni će biti služeni iz posuda i čaša od zlata, u njemu će biti sve što duše zažele i čime se oči naslađuju, i u njemu ćete vječno boraviti.

72. “Eto, to je Džennet koji vam je darovan kao nagrada za ono što ste radili,

73. u njemu ćete svakovrsnog voća imati od kojeg ćete neko jesti.”

74. A nevjernici će u patnji džehennemskoj vječno ostati,

75. ona im se neće ublažiti i nikakve nade u spas neće imati.

76. Nismo im nepravedni bili, oni su sami sebi nepravdu nanijeli.

77. Oni će dozivati: “O Malik! Neka Gospodar tvoj učini da umremo!” – a On će reći: “Vi ćete tu vječno ostati!”

78. Mi vam Istinu šaljemo, ali većini vam je Istina odvratna.

79. Ako oni pletu zamke, i Mi ćemo zamke njima postaviti.

80. Zar oni misle da Mi ne čujemo šta oni nasamo razgovaraju i kako se među sobom dogovaraju? Čujemo Mi, a izaslanici Naši, koji su uz njih, zapisuju.

81. Reci: “Nema Milostivi djeteta, ja prvi to velim!

82. Neka je uzvišen Gospodar nebesa i Zemlje, Onaj koji svemirom vlada i koji je iznad onoga kako Ga oni opisuju!”

83. Zato ih ostavi neka se iživljavaju i zabavljaju dok ne dožive Dan kojim im se prijeti,

84. On je Bog i na nebu i na Zemlji, On je Mudri i Sveznajući!

85. I neka je uzvišen Onaj čija je vlast na nebesima i na Zemlji, i između njih, On jedini zna kada će Smak svijeta biti, i Njemu ćete se svi vratiti!

86. Oni kojima se oni, pored Njega, klanjaju – neće se moći za druge zauzimati; moći će samo oni koji Istinu priznaju, oni koji znaju.

87. A ako ih zapitaš ko ih je stvorio, sigurno će reći: “Allah!” Pa kuda se onda odmeću?

88. I tako mi Poslanikovih riječi: “Gospodaru moj, ovo su, zaista, ljudi koji neće vjerovati!” –

89. ti se oprosti od njih i reci: “Ostajte u miru!” – ta sigurno će oni zapamtiti!

—————————————————————————————————————————————————————————————-

Im Namen Allahs, des Gnädigen, des Barmherzigen.

1. Há Mím.

2. Bei dem deutlichen Buch,

3. Wir haben es zu einem Koran in fehlerloser Sprache gemacht, auf daß ihr verstehen möchtet.

4. Wahrlich, er ist bei Uns, in der Mutter der Schrift, erhaben, voll der Weisheit.

5. Sollen Wir da die Ermahnung von euch abwenden, weil ihr ein zügelloses Volk seid?

6. Wie so manchen Propheten entsandten Wir unter die früheren Völker!

7. Und nie kam ein Prophet zu ihnen, den sie nicht verspottet hätten.

8. Darum vertilgten Wir, die stärker an Macht waren als diese, und das Beispiel der Früheren ist zuvor ergangen.

9. Und wenn du sie fragst: «Wer schuf die Himmel und die Erde?», werden sie sicherlich sagen: «Der Allmächtige, der Allwissende hat sie erschaffen.»

10. (Er) Der die Erde für euch gemacht hat zu einer Wiege und Straßen für euch gemacht hat darauf, daß ihr dem rechten Wege folgen möget;

11. Und Der Wasser herniedersendet vom Himmel nach Maß, durch das Wir ein totes Land zum Leben erwecken – ebenso sollt auch ihr auferweckt werden -;

12. Und Der alle Arten paarweise erschaffen hat und für euch Schiffe gemacht hat und Tiere, auf denen ihr reitet,

13. So daß ihr fest auf ihren Rücken sitzen (und) dann, wenn ihr euch fest auf sie gesetzt habt, der Gnade eures Herrn eingedenk sein möget, und sprechet: «Preis Ihm, Der uns dies dienstbar gemacht hat, und wir (selbst) hätten es nicht meistern können.

14. Und zu unserem Herrn müssen wir sicherlich zurückkehren.»

15. Und aus Seinen Dienern machen sie einen Teil Seiner Selbst. Der Mensch ist wahrlich offenkundig undankbar.

16. Hat Er etwa Töchter genommen von dem, was Er erschafft, und euch mit Söhnen ausgezeichnet?

17. Und doch, wenn ihrer einem Kunde gegeben wird von dem, was er dem Gnadenreichen zuschreibt, so wird sein Gesicht schwarz und er erstickt vor Gram.

18. Etwa wer im Glanz aufgezogen wird und nicht beredt ist im Wortstreit?

19. Und sie machen die Engel, die des Gnadenreichen Diener sind, zu weiblichen Wesen. Waren sie etwa Zeugen ihrer Erschaffung? Ihr Zeugnis wird aufgezeichnet, und sie werden befragt werden.

20. Und sie sprechen: «Hätte der Gnadenreiche es gewollt, wir würden sie nicht verehrt haben.» Sie haben keinerlei Kenntnis hiervon; sie vermuten nur.

21. Haben Wir ihnen ein Buch gegeben vor diesem (Koran), an dem sie festhalten?

22. Nein, sie sprechen: «Wir fanden unsere Väter auf einem Weg und wir lassen uns durch ihre Fußstapfen leiten.»

23. Und ebenso sandten Wir keinen Warner vor dir in irgendeine Stadt, ohne daß die Reichen darin gesprochen hätten: «Wir fanden unsere Väter auf einem Weg, und wir treten in ihre Fußstapfen.»

24. (Ihr Warner) sprach: «Wie! auch wenn ich euch eine bessere Führung bringe als die, bei deren Befolgung ihr eure Väter fandet?» Sie sprachen: «Wir leugnen das, womit ihr gesandt seid.»

25. Also vergalten Wir ihnen. Sieh nun, wie das Ende der Leugner war!

26. Und (gedenke der Zeit) da Abraham zu seinem Vater und seinem Volke sprach: «Ich sage mich los von dem, was ihr anbetet

27. Statt Dessen, Der mich erschuf; denn Er wird mich richtig führen.»

28. Und er machte es zu einem bleibenden Wort unter seiner Nachkommenschaft, auf daß sie sich bekehren möchten.

29. Nein, aber Ich ließ sie und ihre Väter in Fülle leben, bis die Wahrheit zu ihnen kam und ein beredter Gesandter.

30. Doch als die Wahrheit zu ihnen kam, da sprachen sie: «Das ist Zauberei, und wir verwerfen sie.»

31. Und sie sprechen: «Warum ist dieser Koran nicht einem angesehenen Mann aus den beiden Städten herabgesandt worden?»

32. Sind sie es, die die Barmherzigkeit deines Herrn zu verteilen haben? Wir Selbst verteilen unter ihnen ihren Unterhalt im irdischen Leben, und Wir erhöhen einige von ihnen über die andern in den Rängen, auf daß die einen die andern in Pflicht nehmen mögen. Und die Barmherzigkeit deines Herrn ist besser als das, was sie aufhäufen.

33. Und wenn nicht wäre, daß alle Menschen zu einer einzigen Gemeinde geworden wären, hätten Wir denen, die nicht an den Gnadenreichen glauben, Dächer von Silber für ihre Häuser gegeben und Treppen, um hinaufzusteigen,

34. Und Türen zu ihren Häusern und Ruhebetten, darauf zu liegen,

35. Sogar aus Gold. Doch all das ist nichts als eine Versorgung für dieses Leben. Und das Jenseits bei deinem Herrn ist für die Rechtschaffenen.

36. Wer sich vom Gedenken des Gnadenreichen abwendet, für den bestimmen Wir einen Teufel, der sein Gefährte werden soll.

37. Und fürwahr, sie machen sie abwendig von dem Weg, jedoch sie denken, sie seien rechtgeleitet,

38. Bis zuletzt, wenn ein solcher zu Uns kommt, er zu (seinem Gefährten) spricht: «O wäre doch zwischen mir und dir die Entfernung des Ostens und des Westens!» Was für ein schlimmer Gefährte ist er doch!

39. «Daß ihr Gefährten seid in der Strafe, soll euch an diesem Tag nichts nützen, denn ihr habt gefrevelt.»

40. Kannst du etwa die Tauben hörend machen oder die Blinden leiten oder den, der in offenkundigem Irrtum ist?

41. Und sollten Wir dich hinwegnehmen, Wir werden sicherlich an ihnen Vergeltung üben.

42. Oder Wir werden dir zeigen, was Wir ihnen angedroht haben; denn Wir haben völlige Macht über sie.

43. Drum halte fest an dem, was dir offenbart worden, denn du bist auf dem geraden Weg.

44. Und es ist wahrlich eine Ehre für dich und für dein Volk, und ihr werdet bald gefragt werden.

45. Und frage jene Unserer Gesandten, die Wir vor dir entsandt haben: «Bestimmten Wir etwa Götter, außer dem Gnadenreichen, die verehrt wurden?»

46. Wir sandten Moses mit Unseren Zeichen zu Pharao und seinen Häuptern; da sprach er: «Ich bin ein Gesandter vom Herrn der Welten.»

47. Doch als er zu ihnen kam mit Unseren Zeichen, siehe, da lachten sie über sie.

48. Und Wir zeigten ihnen nicht ein Zeichen, das nicht größer gewesen wäre als sein Vorgänger, und Wir erfaßten sie mit Strafe, auf daß sie sich bekehren möchten.

49. Aber sie sprachen: «O du Zauberer, bete für uns zu deinem Herrn, gemäß dem, was Er dir verheißen, denn wir werden dann rechtgeleitet sein.»

50. Doch als Wir die Strafe von ihnen nahmen, siehe, da brachen sie das Wort.

51. Und Pharao verkündete unter seinem Volk: «O mein Volk, sind nicht mein das Königreich von Ägypten und diese Ströme, die unter mir fließen? Könnt ihr denn nicht sehen?

52. Bin ich nicht besser als dieser da, der verächtlich ist und sich kaum verständlich ausdrücken kann?

53. Warum sind ihm dann nicht Armbänder von Gold angelegt worden oder Engel mit ihm im Geleite gekommen? »

54. So verleitete er sein Volk zur Narrheit, und sie gehorchten ihm. Sie waren ein unbotmäßiges Volk.

55. Drum nahmen Wir Vergeltung an ihnen, als sie Uns erzürnten, und ertränkten sie allesamt.

56. Und Wir machten sie zum Vergangenen und zu einem Exempel für die Kommenden.

57. Wenn immer die Rede von dem Sohn der Maria ist, siehe, dann bricht dein Volk darüber in Geschrei aus;

58. Und sie sagen: «Sind unsere Götter besser oder er?» Sie erwähnen das vor dir nur aus Widerspruchsgeist. Nein, aber sie sind ein streitsüchtiges Volk.

59. Er war nur ein Diener, dem Wir Gnade erwiesen, und Wir machten ihn zu einem Beispiel für die Kinder Israels.

60. Und wenn Wir es wollten, Wir könnten aus euren Reihen Engel hervorgehen lassen, (euch) zu ersetzen auf Erden.

61. Doch wahrlich, er (der Koran) ist Wissen über die «Stunde». So bezweifelt sie nicht, sondern folget mir. Das ist der gerade Weg.

62. Und laßt Satan euch nicht abwendig machen. Gewiß, er ist euch ein offenkundiger Feind.

63. Wenn Jesus mit klaren Beweisen kommen wird, wird er sprechen: «Traun, ich komme zu euch mit der Weisheit und um euch etwas von dem zu verdeutlichen, worüber ihr uneinig seid. So fürchtet Allah und gehorchet mir.

64. Allah allein ist mein Herr und euer Herr. Drum dienet Ihm. Das ist der gerade Weg.»

65. Doch werden die Parteien unter ihnen in Zwietracht verfallen. Drum wehe den Frevlern ob der Strafe eines schmerzlichen Tages!

66. Sie warten nur darauf, daß die «Stunde» plötzlich über sie komme, dieweil sie’s nicht merken.

67. Freunde werden an jenem Tage einer des anderen Feind sein, außer den Rechtschaffenen.

68. «O Meine Diener, keine Furcht soll auf euch sein an diesem Tage, noch sollt ihr trauern,

69. (Ihr,) die an Unsere Zeichen glaubtet und euch ergabt,

70. Tretet ein in den Garten, ihr und eure Gefährten, geehrt, glückselig!»

71. Schüsseln von Gold und Becher werden unter ihnen kreisen, und darin wird alles sein, was die Seelen begehren und (woran) die Augen sich ergötzen – «und ewig sollt ihr darinnen weilen.

72. Das ist der Garten, zu dessen Erben ihr berufen wurdet um dessentwillen, was ihr zu tun pflegtet.

73. Darinnen sind Früchte für euch in Menge, von denen ihr essen könnt.»

74. Die Schuldigen werden in der Strafe der Hölle bleiben.

75. Sie wird für sie nicht gemildert werden, und sie werden in ihr von Verzweiflung erfaßt werden.

76. Nicht Wir taten ihnen Unrecht, sondern sie selbst taten Unrecht.

77. Und sie werden schreien: «O Malik, laß deinen Herrn ein Ende mit uns machen!» Er wird sprechen: «Ihr müßt bleiben.

78. Wir brachten euch gewißlich die Wahrheit; jedoch die meisten von euch verabscheuten die Wahrheit.»

79. Haben sie sich für einen Plan entschlossen? Nun, auch Wir haben Uns entschlossen.

80. Wähnen sie denn, daß Wir ihre Geheimnisse und ihre verhohlenen Beratungen nicht hören? Doch, und Unsere Boten bei ihnen schreiben auf.

81. Sprich: «Hätte der Gnadenreiche einen Sohn gehabt, ich wäre der erste der Anbetenden gewesen.»

82. Der Herr der Himmel und der Erde, der Herr des Thrones, ist frei von all dem, was sie behaupten.

83. So laß sie sich ergehen in eitler Rede und sich vergnügen, bis sie ihrem Tag begegnen, der ihnen angedroht ward.

84. Er ist Gott im Himmel und Gott auf Erden, und Er ist der Allweise, der Allwissende.

85. Segensreich ist Er, Des das Königreich der Himmel und der Erde ist und all das, was zwischen beiden ist; und bei Ihm ist die Kenntnis der «Stunde», und zu Ihm sollt ihr zurückgebracht werden.

86. Und jene, die ihr statt Ihn anrufet, haben kein Fürspracherecht, mit Ausnahme dessen, der die Wahrheit bezeugt, und sie wissen es.

87. Und wenn du sie fragst: «Wer schuf sie>», werden sie sicherlich sagen: «Allah». Wie lassen sie sich da abwendig machen!

88. Bei seinem (des Propheten) Ruf: «O mein Herr! dies ist ein Volk, das nicht glauben will.»

89. Drum wende dich ab von ihnen und sprich: «Frieden!» Und bald werden sie erkennen.

de_DEGerman
Skip to toolbar