29. June 2017

Sure 37

< Sure 36: Ya-sin

> Sure 38: Sad

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. Tako Mi onih u redove poredanih*

2. i onih koji odvraćaju*

3. i onih koji opomenu čitaju –

4. vaš Bog je, uistinu, Jedan,

5. Gospodar nebesa i Zemlje i onoga što je između njih i Gospodar istoka!

6. Mi smo nebo najbliže vama sjajnim zvijezdama okitili

7. i čuvamo ga od svakog šejtana prkosnoga

8. da ne prisluškuje meleke uzvišene; njih sa svih strana gađaju

9. da ih otjeraju: njih čeka patnja neprekidna,

10. a onoga koji što ugrabi – stigne svjetlica blistava.

11. Upitaj ih da li je teže njih stvoriti ili sve ostalo što smo stvorili? – Njih stvaramo od ljepljive ilovače.

12. Ti se diviš a oni se rugaju,

13. a kada im se savjeti upućuju oni ih ne prihvaćaju,

14. i kad dokaz vide, oni jedni druge na ismijavanje podstiču,

15. i govore: “Ovo nije ništa drugo do prava čarolija!

16. Zar kada poumiremo i kada kosti i zemlja postanemo, zar ćemo mi, zaista, biti oživljeni

17. i naši preci davni?”

18. Reci: “Da, a bićete i poniženi!”

19. To će biti samo glas jedan, i svi će odjednom progledati

20. i reći: “Teško nama, ovo je – Sudnji dan!”

21. Da, ovo je Dan strašnoga suda u koji vi niste vjerovali!

22. Sakupite nevjernike i one koji su se s njima družili i one kojima su se klanjali

23. mimo Allaha, i pokažite im put koji u Džehennem vodi

24. i zaustavite ih, oni će biti pitani:

25. “Šta vam je, zašto jedni drugima ne pomognete?”

26. Ali, toga Dana oni će se sasvim prepustiti

27. i jedni drugima prebacivati:

28. “Vi ste nas varali”

29. “Nismo” – odgovoriće – “nego vi niste htjeli vjerovati,

30. a nikakve vlasti nad vama nismo imali, obijestan narod ste bili

31. i riječ Gospodara našeg da ćemo, doista, kaznu iskusiti na nama se ispunila,

32. a u zabludu smo vas pozivali jer smo i sami u zabludi bili.”

33. I oni će toga dana zajedno na muci biti,

34. jer Mi ćemo tako sa mnogobošcima postupiti,

35. Kad im se govorilo: “Samo je Allah Bog!” – oni su se oholili

36. i govorili: “Zar da napustimo božanstva naša zbog jednog ludog pjesnika

37. A nije tako, on Istinu donosi i tvrdi da su svi poslanici istinu donosili,

38. a vi ćete sigurno bolnu patnju iskusiti –

39. kako ste radili, onako ćete kažnjeni biti!

40. A Allahovi iskreni robovi

41. posebnu će opskrbu imati,

42. razno voće, i biće poštovani

43. u džennetskim baščama naslada,

44. na divanima, jedni prema drugima,

45. biće posluženi pićem – iz izvora koji će stalno teći –

46. bistrim i prijatnim onima koji budu pili,

47. od njega neće glava boljeti i od njega se neće pamet gubiti.

48. Pored njih će biti one koje će preda se gledati, očiju prekrasnih,

49. kao da su one jaja pokrivena.*

50. I oni će jedan s drugim razgovarati,

51. i jedan od njih će reći: “Imao sam druga jednoga

52. koji je govorio: ’Zar i ti vjeruješ

53. da ćemo, kada poumiremo i zemlja i kosti postanemo, doista, račun polagati?’”

54. “Hoćete li pogledati?”

55. I oni će pogledati, i toga usred Džehennema ugledati.

56. “Allaha mi”, – reći će – “zamalo me nisi upropastio;

57. da nije bilo milosti Gospodara moga, i ja bih se sada mučio.”

58. “A mi, je l’ de, više nećemo umirati? –

59. jednom smo umrli – više nećemo biti mučeni,

60. to će, zaista, uspjeh veliki biti!”

61. Za ovako nešto neka se trude trudbenici!

62. A da li je bolja ta gozba ili drvo Zekkum

63. koje smo nevjernicima kao kaznu odredili?

64. To je drvo koje će usred Džehennema rasti;

65. plod će mu poput glava šejtanskih biti.

66. Oni će se njime hraniti i trbuhe svoje njime puniti,

67. zatim će to s ključalom vodom izmiješati,

68. a potom će se, sigurno, opet u Džehennem vratiti.

69. Oni su očeve svoje u zabludi zatekli

70. pa i oni stopama njihovim nastavili,

71. a i prije njih su većinom drevni narodi u zabludi bili,

72. iako smo im Mi slali one koji su ih opominjali;

73. zato pogledaj kakav je bio kraj onih koji su bili opomenuti,

74. samo nije bilo tako s Allahovim robovima iskrenim.

75. A kada nas je Nuh zovnuo, Mi smo se lijepo odazvali:

76. njega i porodicu njegovu nevolje teške smo spasili

77. i samo potomke njegove u životu ostavili,

78. i u naraštajima kasnijim mu spomen sačuvali:

79. “Mir Nuhu od svjetova svih!”

80. Eto tako Mi nagrađujemo one koji dobra djela čine,

81. on je bio rob Naš, vjernik,

82. a ostale smo poslije potopili

83. Iste vjere kao i on bio je i Ibrahim,

84. kad je Gospodaru svome iskrena srca došao,

85. kad je ocu svome i narodu svome rekao: “Čemu se to vi klanjate?

86. Zar lažna božanstva umjesto Allaha hoćete?

87. I šta o Gospodaru svjetova mislite?”

88. I on baci pogled na zvijezde,

89. pa reče: “Ja ću se, evo, razboljeti!” –

90. i oni ga napustiše, uzmaknuvši,

91. a on se kumirima njihovim prikrade, pa reče: “Zašto ne jedete?

92. Šta vam je što ne govorite?” –

93. i krišom im priđe desnom rukom ih udarajući,

94. pa mu narod trkom dođe.

95. “Kako se možete klanjati onima koje sami klešete?” – upita –

96. “kad Allah stvara i vas i ono što napravite?”

97. Pripremite za njega lomaču” – povikaše – “pa ga u vatru bacite?”

98. I htjedoše ga na muke staviti, ali Mi njih učinismo poniženim.

99. “Idem onamo gdje mi je Gospodar moj naredio” – reče – “On će me kuda treba uputiti.

100. Gospodaru moj, daruj mi porod čestit!” –

101. i Mi smo ga obradovali dječakom blage naravi.

102. I kad on odraste toliko da mu poče u poslu pomagati, Ibrahim reče: “O sinko moj, u snu sam vidio da te trebam zakolati, pa šta ti misliš?” – “O oče moj,” – reče – “onako kako ti se naređuje, postupi; vidjećeš, ako Bog da, da ću sve izdržati.”

103. I njih dvojica poslušaše, i kad ga on čelom prema zemlji položi,

104. Mi ga zovnusmo: “O Ibrahime,

105. ti si se Objavi u snu odazvao; – a Mi ovako nagrađujemo one koji dobra djela čine –

106. to je, zaista, bilo pravo iskušenje!” –

107. i kurbanom velikim ga iskupismo

108. i u naraštajima kasnijim mu spomen sačuvasmo:

109. “Nek je u miru Ibrahim!”

110. Eto tako Mi nagrađujemo one koji dobra djela čine,

111. a on je, doista, bio rob Naš, vjernik,

112. i obradovali smo ga Ishakom, vjerovjesnikom i čovjekom dobrim,

113. i blagoslovili smo i njega i Ishaka; a među potomcima njihovim ima vjernika i nevjernika očitih.

114. I Musau i Harunu smo milost ukazali,

115. pa i njih i narod njihov nevolje velike spasili

116. i pomogli im da pobijede,

117. i Knjigu im jasnu dali

118. i obojicu na Pravi put uputili

119. i u naraštajima kasnijim im spomen sačuvali;

120. “Nek su u miru Musa i Harun!”

121. Eto tako Mi nagrađujemo one koji dobra djela čine,

122. a njih dvojica su, uistinu, bili robovi Naši, vjernici.

123. I Iljas je bio poslanik.

124. Kad on reče narodu svome: “Zar se ne bojite?

125. Što se Balu klanjate, a najljepšeg Stvoritelja ostavljate,

126. Allaha, Gospodara svoga i Gospodara vaših predaka drevnih?” –

127. oni ga lašcem nazvaše i zato će, sigurno, u vatru svi oni biti bačeni,

128. samo neće oni Allahovi robovi koji su Mu bili odani.

129. I sačuvasmo mu spomen u naraštajima kasnijim:

130. “Nek je u miru Iljas!”

131. Eto tako Mi nagrađujemo one koji dobra djela čine,

132. a on je bio rob Naš, vjernik.

133. I Lut je bio poslanik.

134. Mi smo njega i čitavu njegovu porodicu spasili –

135. osim starice, ona je nastradala s onima koji su nastradali –

136. a ostale smo uništili,

137. i vi pored nastambi njihovih prolazite i danju

138. i noću, pa zašto se ne urazumite?

139. I Junus je bio poslanik.

140. I on pobježe na jednu lađu prepunu*

141. i baci kocku i kocka na njega pade,

142. i riba ga proguta, a bio je zaslužio prijekor,

143. i da nije bio jedan od onih koji Allaha hvale,

144. sigurno bi ostao u utrobi njenoj do Dana kad će svi biti oživljeni,

145. i Mi ga izbacismo na jedno pusto mjesto, a on je bio bolan,

146. i učinismo da iznad njega izraste vriježa jedne tikve,

147. i poslasmo ga stotini hiljada ljudi, i više,

148. i oni povjerovaše, i njima dadosmo da do roka određenog požive.

149. A upitaj ih: “Zar su za Gospodara tvoga – kćeri, a za njih – sinovi,

150. zar smo u njihovu prisustvu meleke kao žene stvorili?”

151. Eto, oni, zbog toga što lažu, doista govore:

152. “Allah je rodio” – oni su, zaista, lažljivci.

153. Zar je On kćeri sinovima pretpostavio?

154. Šta vam je, kako rasuđujete?!

155. Zašto ne razmislite?

156. Ili, gdje vam je dokaz očiti?

157. Donesite Knjigu svoju, ako istinu govorite!

158. Mnogobošci između njega i džina srodstvo uspostavljaju, a džini odavno znaju da će oni koji tako govore u vatru biti bačeni –

159. hvaljen neka je Allah i daleko od onoga kako Ga oni predstavljaju!

160. Allahovi iskreni robovi nisu za to krivi.

161. Ali, ni vi, sa onima kojima se klanjate,

162. ne možete o njima nikoga u zabludu zavesti,

163. možete samo onoga koji će ionako u vatri gorjeti.

164. “Svakome od nas mjesto je određeno,

165. mi smo u redove poredani,

166. i samo Njega hvalimo!”*

167. A oni su sigurno govorili:

168. “Da smo mi Knjigu imali kao što su je imali narodi prijašnji,

169. sigurno bismo bili Allahovi robovi iskreni!”

170. Ali u Kur’an ne htjedoše povjerovati, i znaće oni!

171. A riječ Naša je davno rečena o robovima Našim, o poslanicima:

172. “Oni će biti, doista, potpomognuti

173. i vojska Naša će zacijelo pobijediti!”

174. Zato se okreni od njih za neko vrijeme

175. i posmatraj ih, i oni će posmatrati!

176. Zar oni kaznu Našu da požuruju?

177. Kad ih ona stigne, zlo će jutro osvanuti onima koji su bili opomenuti!

178. Zato se okreni od njih za neko vrijeme

179. i posmatraj, i oni će posmatrati!

180. Veličanstven je Gospodar tvoj, Dostojanstveni, i daleko od onoga kako Ga predstavljaju oni! –

181. i mir poslanicima

182. i hvaljen neka je Allah, Gospodar svjetova!

—————————————————————————————————————————————————————————————-

Im Namen Allahs, des Gnädigen, des Barmherzigen.

1. Bei den in Reihen sich Reihenden

2. Und denen, die verwarnen,

3. Und denen, die Ermahnung verlesen,

4. Wahrlich, euer Gott ist Einig,

5. Herr der Himmel und der Erde und alles dessen, was zwischen beiden ist, und der Herr der Orte im Sonnenaufgang.

6. Wir haben den untersten Himmel ausgeschmückt mit einem Schmuck: den Planeten;

7. Und es gibt einen Schutz vor jedem aufrührerischen Teufel.

8. Sie (die Teufel) können nichts hören von der erhabenen Versammlung (der Engel), und sie werden beworfen von allen Seiten

9. Als Ausgestoßene, und für sie ist dauernde Strafe,

10. Mit Ausnahme dessen, der heimlich (ein paar Worte) aufschnappt, doch ihn verfolgt ein flammendes Feuer von durchbohrender Helle.

11. Frage sie darum, ob sie schwerer zu erschaffen sind oder (alle die andern) die Wir erschaffen haben? Sie haben Wir aus bildsamem Ton erschaffen.

12. Nein, du staunst, und sie spotten.

13. Und wenn sie ermahnt werden, so beachten sie’s nicht.

14. Und wenn sie ein Zeichen sehen, so wenden sie’s zu Spott.

15. Und sie sprechen: «Das ist nichts als offenkundige Zauberei.

16. Wie! wenn wir tot sind und Staub geworden und Gebeine, sollten wir dann wiedererweckt werden?

17. Und unsere Vorväter (ebenfalls)?»

18. Sprich: «Jawohl; und ihr werdet (dann) gedemütigt werden »

19. Dann wird nur ein einziger Ruf des Vorwurfs sein, und siehe, sie beginnen zu sehen.

20. Und sie werden sprechen: «O wehe uns! das ist der Tag des Gerichts.»

21. «Das ist der Tag der Entscheidung, den ihr zu leugnen pflegtet.»

22. (Und es wird zu den Engeln gesprochen werden 🙂 «Versammelt jene, die ungerecht handelten, und ihre Gefährten und was sie zu verehren pflegten

23. Statt Allah, und führt sie zum Pfade des Feuers

24. Und haltet sie an; denn sie sollen befragt werden.»

25. «Was ist euch, daß ihr einander nicht helfet?»

26. Nein, an jenem Tage werden sie sich unterwerfen.

27. Und einige von ihnen werden sich an die andern wenden, miteinander hadernd.

28. Sie werden sprechen: «Traun, ihr pflegtet zu uns zu kommen von rechts.»

29. Jene werden antworten: «Nein, ihr wart selbst nicht Gläubige.

30. Und wir hatten keine Macht über euch; ihr aber waret ein übertretend Volk.

31. Nun hat sich das Wort unseres Herrn gegen uns bewährt: Wir werden gewißlich (die Strafe) kosten müssen.

32. Und wir verführten euch, weil wir selber Irrende waren.»

33. An jenem Tage werden sie alle Teilhaber an der Strafe sein.

34. Also verfahren Wir mit den Frevlern;

35. Denn da zu ihnen gesprochen ward: «Es gibt keinen Gott außer Allah», da wandten sie sich verächtlich ab

36. Und sprachen: «Sollen wir unsere Götter aufgeben um eines besessenen Dichters willen?»

37. Nein, er hat die Wahrheit gebracht und hat die Wahrheit aller Gesandten bestätigt.

38. Ihr werdet sicherlich die peinvolle Strafe kosten.

39. Und ihr werdet belohnt werden nur für das, was ihr selbst gewirkt habt,

40. Ausgenommen die erwählten Diener Allahs;

41. Diese sollen eine zuvor bekannte Versorgung erhalten:

42. Früchte; und sie sollen geehrt werden

43. In den Gärten der Wonne,

44. Auf Thronen (sitzend), einander gegenüber.

45. Kreisen soll unter ihnen ein Becher aus einem fließenden Born,

46. Weiß, wohlschmeckend den Trinkenden,

47. Darin keine Berauschung sein wird, noch werden sie dadurch erschöpft werden.

48. Und bei ihnen werden (Keusche) sein, züchtig blickend aus großen Augen,

49. Als ob sie verborgene Eier wären.

50. Und einige von ihnen werden sich an die andern wenden, sich wechselseitig befragend.

51. Einer ihrer Sprecher wird sagen: «Ich hatte einen Gefährten,

52. Der zu fragen pflegte: “Hältst du tatsächlich (die Auferstehung) für wahr?

53. Wenn wir tot sind, und Staub geworden und Gebeine, soll uns dann wirklich vergolten werden?”»

54. Er wird fragen: «Wollt ihr (ihn) schauen?»

55. Dann wird er schauen und ihn inmitten des Feuers sehen.

56. Er wird sprechen: «Bei Allah, beinahe hättest du mich ins Verderben gestürzt.

57. Und wäre nicht die Gnade meines Herrn gewesen, ich hätte sicherlich zu denen gehört, die (zum Feuer) gebracht werden.

58. Ist es nicht so, daß wir nicht sterben werden,

59. Außer unseren ersten Tod? Wir sollen nicht bestraft werden

60. Wahrlich. das ist die höchste Glückseligkeit.

61. Für solches wie dies denn mögen die Wirkenden wirken.»

62. Ist dies besser als Bewirtung oder der Baum Saqqüm?

63. Denn Wir haben ihn zu einer Versuchung gemacht für die Missetäter.

64. Er ist ein Baum, der aus dem Grunde der Hölle emporwächst;

65. Seine Frucht ist, als wären es Teufelsköpfe.

66. Sie sollen davon essen und (ihre) Bäuche damit füllen.

67. Dann sollen sie darauf eine Mischung von siedendem Wasser (zum Trank) erhalten.

68. Danach soll ihre Rückkehr zur Hölle sein.

69. Sie fanden ihre Väter als Irrende vor,

70. Und sie folgten eilends in ihren Fußstapfen.

71. Und die meisten der Vorfahren waren irregegangen vor ihnen,

72. Und Wir hatten Warner unter sie gesandt.

73. Betrachte nun, wie der Ausgang derer war, die gewarnt worden waren,

74. Mit Ausnahme der erwählten Diener Allahs!

75. Und fürwahr, Noah rief Uns an, und wie gut erhören Wir!

76. Wir erretteten ihn und die Seinen aus der großen Bedrängnis;

77. Und Wir machten seine Nachkommenschaft zu den einzig Überlebenden.

78. Und Wir bewahrten seinen Namen unter den künftigen Geschlechtern.

79. Friede sei auf Noah unter den Völkern!

80. Also belohnen Wir jene, die Gutes wirken.

81. Er gehörte zu Unseren gläubigen Dienern.

82. Dann ließen Wir die andern ertrinken.

83. Und fürwahr, von seiner Gemeinde war Abraham;

84. Da er zu seinem Herrn kam mit heilem Herzen;

85. Da er zu seinem Vater sprach und zu seinem Volke: «Was verehrt ihr da?

86. Ist es eine Lüge – Götter außer Allah -, was ihr begehrt?

87. Welchen Begriff habt ihr denn von dem Herrn der Welten?»

88. Dann warf er einen Blick zu den Sternen

89. Und sprach: «Ich werde jetzt krank.»

90. Da kehrten sie ihm den Rücken (und) gingen fort.

91. Nun wandte er sich heimlich an ihre Götter und sprach: «Wollt ihr nicht essen?

92. Was ist euch, daß ihr nicht redet?»

93. Dann begann er sie plötzlich mit der Rechten zu schlagen.

94. Da kamen sie zu ihm geeilt.

95. Er sprach: «Verehret ihr das, was ihr gemeißelt habt,

96. Obwohl Allah euch erschaffen hat und das Werk eurer Hände?»

97. Sie sprachen: «Baut einen Bau für ihn und werft ihn ins Feuer!»

98. Sie planten einen Anschlag gegen ihn, allein Wir machten sie zu den Niedrigsten.

99. Und er sprach: «Siehe, ich gehe zu meinem Herrn, Der mich richtig führen wird.

100. Mein Herr, gewähre mir einen rechtschaffenen (Sohn).»

101. Dann gaben Wir ihm die frohe Kunde von einem sanftmütigen Sohn.

102. Als er alt genug war, um mit ihm zu arbeiten, sprach (Abraham): «O mein lieber Sohn, ich habe im Traum gesehen, daß ich dich schlachte. Nun schau, was meinst du dazu?» Er antwortete: «O mein Vater, tu, wie dir befohlen; du sollst mich, so Allah will, standhaft finden.»

103. Als sie sich beide (Gott) ergeben hatten und er ihn mit der Stirn gegen den Boden hingelegt hatte,

104. Da riefen Wir ihm zu: «O Abraham,

105. Erfüllt hast du bereits das Traumgesicht.» Also lohnen Wir denen, die Gutes tun.

106. Das war in der Tat eine offenbare Prüfung.

107. Und Wir lösten ihn aus durch ein großes Opfer.

108. Und Wir bewahrten seinen Namen unter den künftigen Geschlechtern.

109. Friede sei auf Abraham!

110. Also lohnen Wir denen, die Gutes tun.

111. Er gehörte zu Unseren gläubigen Dienern.

112. Und Wir gaben ihm die frohe Kunde von Isaak, einem Propheten, der Rechtschaffenen einem.

113. Und Wir segneten ihn und Isaak. Unter ihren Nachkommen sind (manche), die Gutes tun, und (andere), die offenkundig gegen sich selbst freveln.

114. Wir hatten Uns auch gegen Moses und Aaron gnädig erwiesen.

115. Und Wir erretteten sie beide und ihr Volk aus der großen Bedrängnis;

116. Und Wir halfen ihnen, so waren sie es, die obsiegten.

117. Und Wir gaben ihnen das deutliche Buch;

118. Und Wir führten sie auf den geraden Weg.

119. Und Wir bewahrten ihren Namen unter den künftigen Geschlechtern.

120. Friede sei auf Moses und Aaron!

121. Also lohnen Wir denen, die Gutes tun.

122. Sie gehörten beide zu Unseren gläubigen Dienern.

123. In Wahrheit war auch Elias einer der Gesandten.

124. Da er zu seinem Volke sprach: «Wollt ihr nicht rechtschaffen sein?

125. Wollt ihr Bal anrufen und den besten Schöpfer verlassen,

126. Allah, euren Herrn und den Herrn eurer Vorväter?»

127. Jedoch sie verwarfen ihn, und sie werden bestimmt (zum Gericht) gebracht werden,

128. Ausgenommen die erwählten Diener Allahs.

129. Und Wir bewahrten seinen Namen unter den künftigen Geschlechtern.

130. Friede sei auf Elias!

131. Also lohnen Wir denen, die Gutes tun.

132. Er gehörte zu Unseren gläubigen Dienern.

133. In Wahrheit war auch Lot einer der Gesandten,

134. Da Wir ihn erretteten und die Seinen alle,

135. Ausgenommen ein altes Weib unter denen, die zurückblieben.

136. Dann vertilgten Wir die anderen ganz und gar.

137. Wahrlich, ihr geht an ihnen vorüber am Morgen

138. Und am Abend. Wollt ihr da nicht begreifen?

139. Und sicherlich war Jonas einer der Gesandten.

140. Da er zu dem beladenen Schiff floh

141. Und Lose warf (mit der Schiffsmannschaft) und den kürzeren zog.

142. Und der große Fisch verschlang ihn, indes er ([Jonas] sich selbst) tadelte.

143. Wenn er nicht zu jenen gehört hätte, die (Gott) preisen,

144. Er wäre gewiß in seinem Bauche geblieben bis zum Tage der Auferstehung.

145. Dann warfen Wir ihn auf einen öden Strand, und er war krank;

146. Und Wir ließen eine Kürbisstaude über ihm wachsen.

147. Und Wir entsandten ihn zu hunderttausend oder mehr,

148. Und sie wurden gläubig; so gewährten Wir ihnen Versorgung auf eine Weile.

149. Nun frage sie, ob dein Herr Töchter hat, während sie Söhne haben.

150. Haben Wir etwa die Engel weiblich erschaffen, indes sie zugegen waren?

151. Horcht! Es ist bloß ihre eigene Erfindung, wenn sie sprechen:

152. «Allah hat gezeugt»; und sie sind wahrlich Lügner.

153. Hat Er Töchter vorgezogen vor den Söhnen?

154. Was verwirrt euch? Wie urteilt ihr nur?

155. Wollt ihr euch denn nicht besinnen?

156. Oder habt ihr einen klaren Beweis?

157. Dann bringt euer Buch herbei, wenn ihr wahrhaftig seid.

158. Und sie machen eine Blutsverwandtschaft aus zwischen Ihm und den Dschinn, während die Dschinn doch recht wohl wissen, daß sie (vor Ihn zum Gericht) gebracht werden sollen.

159. Gepriesen sei Allah hoch über all das, was sie behaupten –

160. Ausgenommen die erwählten Diener Allahs.

161. Wahrlich, ihr und was ihr verehret,

162. Ihr vermögt nicht (einen) gegen Ihn zu verführen,

163. Mit Ausnahme dessen, der bestimmt ist, in die Hölle einzugehen.

164. Da ist keiner unter uns, der nicht seinen zugewiesenen Platz hätte.

165. Und fürwahr, wir sind die in Reihen Geordneten.

166. Und fürwahr, wir preisen (Gott).

167. Und sie pflegten zu sagen:

168. «Hätten wir nur einen eigenen Gesandten gleich (den Gesandten) der Früheren,

169. So wären wir sicherlich Allahs erwählte Diener gewesen.»

170. Dennoch glauben sie nicht an Ihn, allein sie werden es bald erfahren.

171. Wahrlich, Unser Wort ist schon ergangen an Unsere Diener, die Gesandten,

172. Daß ihnen zweifellos geholfen wird,

173. Und daß Unsere Heerschar sicherlich siegreich sein wird.

174. Drum wende dich ab von ihnen für eine Weile,

175. Und beobachte sie, denn sie werden bald sehen.

176. Ist es etwa Unsere Strafe, die sie beschleunigen möchten?

177. Doch wenn sie in ihre Höfe hinabsteigt, übel wird dann der Morgen sein für die Gewarnten.

178. So wende dich ab von ihnen auf eine Weile,

179. Und beobachte, denn sie werden bald sehen.

180. Gepriesen sei dein Herr, der Herr der Ehre und Macht, hoch erhaben über das, was sie behaupten!

181. Und Friede sei mit den Gesandten!

182. Und aller Preis gehört Allah, dem Herrn der Welten.

de_DEGerman
Skip to toolbar